Oversigt over uddannelsens formål, struktur og indhold

 

Uddannelses formål

Neokognitivt Institut tilbyder en unik psykoterapeutuddannelse med hovedvægt på metakognitiv terapi, som udgør uddannelses fundament. Undervisningen omfatter også andre psykologiske retninger samt mange forskellige fagrelevante emner, sådan at du får en vidensrig og evidensbaseret psykoterapeutisk uddannelse med superviseret færdighedstræning.

Metakognitivt terapi intensiv uddannelse mCT godkendt ceretificeret Linda Burlan Sørensen Neokognitivt institut

Det overordnede formål med den 4-årige psykoterapeutuddannelse inden for nyere kognitive terapier er at uddanne psykoterapeuter, der sikkert, ansvarligt, effektiv og etisk kan udføre psykoterapi baseret på kognition i praksis.

Psykoterapeutuddannelsen lægger op til, at de studerende får en omfattende viden om de forskellige kognitive tankesæt, således at der opbygges en varieret og solid psykoterapeutisk redskabskasse. Øvelser og træning i at udøve psykoterapi er en essentiel del af uddannelsen, eftersom ”øvelse gør mester.”

Gennem undervisning, færdighedstræning, supervision, egenterapi (feedback på egen stil) og selvrefleksion vil du bl.a. opnå:

  • En omfattende og evidensbaseret teoretisk viden inden for kognitivt baserede terapier med hovedvægt på metakognitiv terapi
  • Psykoterapeutiske kompetencer, der vil sikre en effektiv udøvelse af terapi i praksis
  • En bedre selvforståelse via egenterapi/feedback på egen stil
  • Refleksive kompetencer inden for det metakognitive tankesæt.

Helt specifikt vil disse mål opnås via følgende tiltag:

Undervisning i teori, kan bl.a. følgende emner: Psykoterapiens historiske udvikling, de kognitive terapiers historiske udvikling i samfundsmæssig sammenhæng, teori om kommunikation, teori om udvikling og personlighedsdannelse, de kognitive terapiers mål, sygdoms- og sundhedsforståelse, teori om psykoterapeutiske processer, relationelle processer, psykopatologi, psykiatriske diagnoser, indsigt i psykofarmaka, evidensbaserede psykoterapimetoder samt metodik og empiri fra psykoterapiforskningen.

Undervisning i metode og praksis, som omfatter blandt andet relevante metoder og teknikker inden for de kognitive psykoterapier, anvendelsesområder, undersøgelsesmetoder (blandt andet personlighedstests, angst-, depressions-, intelligens-, PTSD- og OCD-målingsinstrumenter), indikationer og kontraindikationer, prognose, evaluering og rapportering samt etik og moral.

Øvelser og færdighedstræning i psykoterapi er en central del af vores uddannelse. Når du om godt fire år sidder over for dine første klienter, vil hele terapi-situationen således slet ikke være fremmed for dig.  Uddannelsen omfatter desuden gruppesupervision, egenterapi (feedback på egen stil), selvrefleksion og studiegrupper.

Oversigt i lektioner

Undervisning i teori, metode og praksis (og herunder færdighedstræning): 476 lektioner (119 lektioner pr. år)
Gruppesupervision: 200 lektioner (50 lektioner pr. år)
Feedback på egen stil/egenterapi og selvrefleksion: 150 lektioner i gruppe (37,5 lektioner pr. år);  (*Ekstern egenterapi indgår ikke i disse 150 timer men kan suppleres)
Studiegruppe: 84 lektioner (21 lektioner pr. år)
I alt: 910 lektioner (*En lektion varer 45 minutter.)

Undervisningsformer og formidlingsmidler

Uddannelsen omfatter: Undervisning i teori, metode og praksis, færdighedstræning i at udøve terapi, gruppesupervision, studiegrupper, egenterapi/feedback på egen stil og selvrefleksion samt 5 eksaminer (4 årlige eksaminer og en afsluttende eksamen), der skal bestås.

Færdighedstræning indgår i alle de 4 år, og træningen foregår i gruppe under vejledning af erfaren underviser. Det overordnede formål er at skabe et rum, hvor de studerende kan øve sig og udvikle terapeutiske kompetencer med udgangspunkt i undervisningens teori og metode.

Undervisning i teori, metode og praksis (476 lektioner)

Der anvendes forskellige formidlingsmidler og herunder: tavleundervisning/forelæsning, øvelser, videodemonstrationer, par- og gruppearbejde samt hjemmearbejde. Desuden er der færdighedstræningsmoduler, hvis formål er, at de studerende kan udøve psykoterapi.

Eksamen

På uddannelsen afholdes der i alt 4 eksaminer. Disse eksaminer er afgørende for at vurdere din forståelse af undervisningsmaterialet samt udvikling af psykoterapeutiske færdigheder. Du skal bestå den årlige eksamen for at fortsætte på uddannelsen, hvor karakterer gives på en 7-trinsskala. Både interne og eksterne censorer anvendes, og dette varierer fra år til år.

Mundtlig eksamen: Ved den mundtlige eksamen trækker du et emne, som inkluderer et teoretisk spørgsmål samt en praktisk øvelse. Eksamensvarigheden er ca. 25 minutter.

Skriftlig eksamen: Den skriftlige eksamen består af en opgave med en teoretisk del og et casestudie eller lignende. Du får mellem 7-14 dage til at besvare opgaven, som typisk omfatter 5-10 sider.

Afsluttende eksamen: Uddannelsens afsluttende eksamen kræver en skriftlig opgave på maksimalt 10-15 sider. Opgaven skal omfatte en konkret case med efterfølgende teoretisk gennemgang af anvendte metoder. Der kan være en mundtlig forsvarsdiskussion af opgaven, hvis det er specificeret ved uddannelsesstart.

Syge- eller reeksamen:

Sygeeksamen: Ved sygdom, der forhindrer dig i at deltage i en eksamen, kræves en lægeerklæring som dokumentation. Du kan aftale en sygeeksamen med studielederen.

Reeksamen: Studerende, der ikke består en eksamen, tilbydes reeksamen. Formatet tilpasses den enkelte studerendes behov og aftales med studielederen.

Dispensation: Ved alvorlig sygdom, dødsfald i nærmeste familie, barselsorlov eller andre særlige forhold kan der gives dispensation for eksamen. Studerende skal kontakte studielederen og fremlægge relevant dokumentation.

OVERSIGT OVER EKSAMINER OG ÅRLIGE BEDØMMELSER:

  • År 1: Mundtlig eller skriftlig fleksibel eksamen
  • År 2: Mundtlig eller skriftlig fleksibel eksamen
  • År 3: Mundtlig eller skriftlig fleksibel eksamen
  • År 4 – Afsluttende eksamen: Skriftlig eksamen på 15-20 sider

For studerende, der starter efter august 2024, gælder særlige krav til den afsluttende opgave. Se mere information her.

Kort oversigt over underviningsområder

Uddannelsen er fordelt på 4 år, og rækkefølgen er ikke nødvendigvis den, der her er anført, eftersom der er tale om 4 moduler fordelt på hver sit år, og som tilsammen udruster terapeuten med de nødvendige psykoterapeutiske færdigheder og kompetencer. Således kan modulernes rækkefølge variere:

Metakognitiv terapi er uddannelsens hovedretning med flest undervisningstimer. Undervisning i samt arbejde med metakognitive teknikker og metoder er gennemgående på alle 4 år. der er således tale om over 130 timers undervisning og træning i metakognitiv teori og metode samt metakongitiv supervision.

Grundlæggende teori, metode og forskning inden for kognitive terapier og herunder: historisk udvikling i samfundsmæssig sammenhæng samt teori om psykoterapibegrebets historiske udvikling. Introduktion til kognitiv adfærdsterap i.

Acceptance and Commitment therapy

Mindfulness-baseret psykoterapi

Motivationssamtalen

Psykopatologi – en indføring i psykiatriske diagnoser

Behandling af depression ved metakognitiv terapi

Behandling af angstlidelser (og herunder OCD og socialangst) ved metakognitiv terapi

Behandling af PTSD (posttraumatisk stresssyndrom) ved metakognitiv terapi

Terapeutens egne problematikker og klientarbejdet

Kognitiv terapi

Neuropsykologi

Positiv psykologi

Medicin og psykiske lidelser

Metakognitiv terapi ved stressrelaterede tilstande

Parterapi og familieterapi

Psykotiske tilstande

Den terapeutiske værktøjskasse (blandt andet Choice Therapy, Logoterapi m.fl.)

Om medicin og psykiske lidelser

Personlighedsteori

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedstests

Teori om kommunikation

Diagnoser – prognoser, evaluering og rapportering

Misbrugsbehandling

Færdighedstræning

Om selvmordsturede klienter og vurdering af selvmordsrisiko

Pårørendearbejde ift. psykiske lidelser i familien

Psykologiske undersøgelsesmetoder/godkendt psykometri

Eksistentiel psykoterapi

Den terapeutiske alliance: terapeut-klient relationen

Selvværd og selvtillid

Psykoterapeutiske værktøjer i arbejdet med børn og unge

Differentiel diagnostisk – om at skelne mellem psykiske lidelser

Etik og moral ift. klienter og kollegiale relationer

 

Oversigt over obligatorisk litteratur

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

Arendt, Mikkel og Rosenberg, Nicole (2012): ”Kognitiv terapi – nyeste udvikling”, Hans Reitzels Forlag

Barbara Hoff Esbjørn,  Marie Louise Reinholdt Dunne & Nicoline Normann (2016): ”Metakognitiv terapi til børn med angst”, Akademisk forlag

Fisher, Peter og Wells, Adrian (2010): “Metacognitive Therapy”, Routledge

Rollnik, S. & Miller, W.R. (2011): ”Den motiverende samtale”, Hans Reitzels Forlag

American Psychiatric association (2014): ”Diagnostiske kriterier DSM-5-R – Håndbog, Hogrefe psykologisk forlag”

Rasmussen, S. M. & Nielsen, Ole T. (2010): ”Introduktion til ACT”, Dansk Psykologisk Forlag

WHO ICD-10 – psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser: klassifikation og diagnostiske kriterier (2000), Aksel Bertelsen,

Oversigt over anbefalet litteratur

Beck, A. Freeman, A. et al (2004): ”Cognitive Therapy for Personality disorders”, Guilford

Dattilio, Frank M. (2012): ”Kognitiv adfærdsterapi med par og familier”, Dansk Psykologisk Forlag

Fennell, M. (1998): ”Kognitiv adfærdsterapeutisk depressionsbehandling”, Dansk Psykologisk Forlag

Gerlach, J. (2008): ”Angstbogen – Angstens symptomer, årsager og behandling”, Psykologisk Forlag

Gilbert, Paul (2005): ”At overvinde depression”, KLIM

Gilbert, Paul (2009): ”Medfølelse og mindfulness – fra selvkritik til selvværd”, KLIM

Greenberger og Padesky (2008): ”Følelser med fornuft”, Klim

Hougaard, Rosenberg og Nielsen (2002): ”Angst og angstbehandling”, Hans Reitzels Forlag

Hougaard, E. (2006): ”Kognitiv Behandling af Panikangst og Socialfobi”, Dansk Psykologisk Forlag

Red. Mørk, Merete et al. (1998): ”Kognitive behandlingsformer”, Hans Reitzels Forlag

Oestrich, I. (2003): ”Selvværd og nye færdigheder”, DPF

Rogers, C. R. (1995): “A Way of Being”, Houghton Mifflin Company

Rosenberg, N & Mørch, M. (2005): ”Kognitiv Terapi”, Hans Reitzels Forlag

Yalom, Irvin D. (1980): ”Eksistentiel psykoterapi”, Hans Reitzels Forlag

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.