Organisation og ledelse

Institutleder Linda Burlan Sørensen er uddannelsesleder. Hun er autoriseret klinisk psykolog og Specialist i Psykoterapi. Linda Burlan Sørensen er også ansvarlig for kompetencefordelingen på uddannelsen. Hun kan kontaktes via mail: linda@neokognitiv.dk.

Institutleder Linda Burlan Sørensen er også studie- og erhvervsvejleder. Hendes opgaver indbefatter blandt andet den daglige kontakt til de studerende samt besvarelse af konkrete spørgsmål om uddannelsens indhold, struktur, mødedatoer samt eksamensprocedurer. Desuden tager hun sig af ansøgninger, dispensationer og merit. Hun kan kontaktes via mail: info@neokognitiv.dk.

Undervisere

Undervisningen foretages af erfarne universitetsuddannede psykologer og uddannede/godkendte psykoterapeuter (MPF )samt af relevante gæsteundervisere.

Etiske regler

De studerende er underlagte Dansk Psykoterapeuts forenings etiske regler.

Neokognitivt Instituts regler

Vi forventer generelt, at der føres en ordentlig og respektfuld tone over for de andre studerende og overfor underviserne.

Ikke alle opfatter humor ens, og hvis man opfatter andres humor som stødende, er det i orden at sige fra og forvente, at vedkommende fremover afholder sig fra lignende verbale eller andre udtryk for humor rettet mod ens person.

Alle skal kunne være her. Direkte eller indirekte former for chikane, mobning eller forstyrrelser tolereres ikke.

De studerende er her for at lære. Adfærdsaspekter, der skaber utryghed, uro eller andre former for mistrivsel for de medstuderende eller underviserne er uacceptable.

Supervision og diskussioner skal kunne foregå i et trygt rum. Viden om instituttet, dets medarbejdere, de andre medstuderende og om klienter er fortrolig og skal derfor behandles ansvarsfuldt og med diskretion og respekt.

Instituttets undervisningsmateriale, koncepter, tekster fra hjemmesiden eller lignende kan udelukkende bruges af instituttet eller af de studerende i instituttets regi. De studerende har anvendelsesret til disse udelukkende i undervisnings- og uddannelsessammenhæng, og anvendelse i eget eller andet regi er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra institutlederen. Hvis dette sker, forbeholder Neokognitivt institut sig retten til at ekskludere vedkommende fra uddannelsen med øjeblikkelig virkning uden advarsel eller mulighed for refusion eller uddannelsesbevis.

Brud på instituttets etiske regler

Det sker heldigvis yderst sjældent, at det er nødvendigt at påtale brud på de etiske regler. Skulle det ske, at der sker brud på instituttets etiske regler, modtager den studerende en mundtlig eller skriftlig advarsel.

Såfremt der efter en advarsel ikke sker en adfærdsændring, forbeholder instituttet sig derefter ret til at afslutte en studerendes uddannelsesforløb med øjeblikkelig virkning uden refusion for resten af igangværende uddannelsesår.

Ved groft overtrædelser af reglerne som eksempelvis: Tilegnelse af materialer, tekster eller koncepter tilhørende instituttet i eget eller andet regi, chikaner eller mobning af fx undervisere eller medstuderende, gentagende fravær uden kontakt til instituttet mm., ophører tilmeldingen til uddannelsen øjeblikkeligt uden mulighed for refusion, færdiggørelse af uddannelsen eller opnåelse af endelig uddannelsesbevis/certificering.

Metakognitiv terapi uddannelse, bøger, psykolog Linda Burlan Sørensen, Certificeret MCT- psykoterapeutuddannelse