Psykoterapeutuddannelse

 

Uddannelsen er godkendt og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening på basis af evalueringen udført af analysefirmaet Reflektor efter Socialministeriets kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelser. 

Optagelseskriterier og ansøgningsprocedure

Du kan optages på uddannelsen via kvote 1, 2 eller 3. I alle tre tilfælde skal du kunne dokumentere minimum tre års erhvervserfaring inden for menneskeorienteret arbejde. Det kan fx være undervisning eller anden pædagogisk orienteret aktivitet, arbejde i sundhedssektoren, socialt arbejde, personale- og ledelsesudvikling mm.

Ansøg i kvote 1, hvis du:

– har en relevant lang (5 år) eller mellemlang videregående uddannelse (3 år) af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Det gælder fx læger, psykologer, pædagoger, lærere, sygeplejersker, fysio- eller ergoterapeuter og så videre.

Kvote 2 og 3     

Det er muligt at optages på uddannelsen, selv om du ikke har en relevant uddannelsesbaggrund i form af en psykologisk, sundhedsfaglig- eller pædagogisk lang eller mellemlang uddannelse. Du skal have minimum 3-års relevant erhvervserfaring. Du kan optages på uddannelsen efter en konkret helhedsvurdering baseret på en personlig samtale med studielederen, hvor aspekter så som motivation, modenhed, formålet med uddannelsen, alder, erhvervserfaring, uddannelsesbaggrund, kurser samt ikke formaliserede kvalifikationer og kompetencer tages i betragtning.

Ansøg i kvote 2, hvis du:

– ikke har relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, men har en lang eller en mellemlang uddannelse der minimum svarer til professionsbachelorniveau.

Ansøg i kvote 3, hvis du:

– tilhører andre faggrupper. Din uddannelse skal være suppleret med kurser og/eller uddannelsesmoduler fra en højere læreranstalt eller lignende af psykologisk, pædagogik eller sundhedsfaglig karakter, som svarer til minimum 120 kursustimer ved sammenhængende forløb og minimum 150 timer ved opsplittede forløb.

Merit

Du kan opnå merit for manglende eller kortvarig relevant erhvervserfaring, hvis du eksempelvis kan dokumentere for minimums 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for følgende områder: Undervisning, pædagogisk arbejde, socialt arbejde og evt. andet, som her er af relevans.

Du kan tage hele eller dele af uddannelsen. Der kan således opnås merit for dele af psykoterapeutuddannelsen. Hvis du kan levere dokumentation for relevante kurser, moduler eller dele af lignende uddannelser som svarer til psykoterapeutuddannelsens første år, kan du komme ind på år 2.

Det samme gør sig gældende for de andre år, hvor man efter dokumenteret tilsvarende uddannelsesmoduler og/eller kurser samt ved fraflytning fra en lignende uddannelse kan komme ind på uddannelsens 3. eller 4. år.

Hvis man har taget en stor del af uddannelsen på en anden godkendt uddannelsesinstitution, kan man efter fremlagt dokumentation af beståede/gennemførte moduler nøjes med at tage de uddannelsesmoduler, der ift. aktuel uddannelse mangler, for at kunne færdigøre den 4-årige psykoterapeutuddannelse.

Fravær

For at kunne bestå uddannelsen må man maksimalt have et fravær på 10 %. Der kan dog søges om dispensation i forbindelse med ekstreme begivenheder (fx alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie) eller ved udstationering i udlandet samt ved barsel og anden slags orlov.

Uddannelsen er nomineret til 4 år, og den kan færdiggøres på maksimalt 6 år. Der kan dog gives dispensation ved alvorlig sygdom, dødsfald eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie, barselsorlov, flytning til en anden landsdel eller land. Dispensation i denne sammenhæng kan opnås via en personlig samtale med studieleder, hvor minimum ét af ovenstående punkter dokumenteres.

Opsummering af ansøgningsproceduren

Alle ansøgere skal sende følgende til info@neokognitiv.dk:

  • En udfyldt tilmeldingsblanket. Blanketten findes på vores hjemmeside. Klik her.
  • En motiveret ansøgning
  • Et opdateret CV
  • Relevant dokumentation i form af: kursus- og uddannelsesbeviser, ansættelser/erhvervserfaring
  • Anden relevant dokumentation som fx udtalelser, anbefalinger mv.
  • En beskrivelse af eventuelle tidligere erfaringer med terapi
  • Ved skift fra andet godkendt uddannelsesinstitut skal du sende os bevis på gennemførte år med specificering af undervisning, supervision, feedback på egen stil samt studiegrupper (og herunder emner, antal timer for hver af disse punkter mm.). Dette bevis skal være udstedt og underskrevet af uddannelsesinstitutionen.

Studielederen gennemgår ansøgningen, og du får besked om optagelse snarest derefter.

Der tager forhehold for ændringer.