Eksamen

 

På uddannelsen afholdes der alt i alt 5 eksaminer. Via de årlige eksaminer skal du vise, at du har tilegnet dig undervisningsmaterialet samt udviklet tilfredsstillende psykoterapeutiske færdigheder. Den årlige eksamen skal bestås for at kunne fortsætte på uddannelsen. Der gives karakterer (7-trinsskalaen). Der benyttes både interne og eksterne censorer – varierende fra år til år. De årlige eksaminer kan være mundtlige eller skriftlige, og dette oplyses ved årsstart.

På minimum 2 eksaminer anvendes der eksterne censorer, hvoraf den ene er uddannelses afsluttende eksamen.

Ved den mundtlige eksamen trækker den studerende et emne, som både indeholder et teoretisk spørgsmål og en praktisk øvelse. Eksamination varer ca. 25 minutter.

Ift. den skriftlige eksamen får den studerende tilsendt en opgave bestående af en teoretisk del og af et casestudie (eller lignende), og man får mellem 7-14 dage til opgavebesvarelsen (5-10 sider).

Uddannelsens afsluttende eksamen består af en skriftlig opgave, der maksimalt må fylde 10-15 sider, og den skal omfatte en konkret case med efterfølgende teoretisk gennemgang af anvendte metoder. Hvis opgaven skal forsvares mundtligt, vil der gives besked ved årsstart.

I tilfælde af, at man ikke består sin eksamen, er der mulighed for reeksamination – dog maksimalt 3 gange. Der kan søges om dispensation ifm. ekstreme begivenheder (fx alvorlig sygdom, dødsfald eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie), ved udstationering i udlandet samt ved barsel og andre slags orlov. Minimum ét af ovenstående punkter skal kunne dokumenteres.

De studerende, der har bestået alle deres eksaminer damt opfylder kriterierne for fremmøde, får et diplom/uddannelsesbevis, som kort beskriver uddannelsesindhold, herunder fordeling af timer samt de beståede eksaminer. Den gennemførte uddannelse giver ret til at benytte titlen:

Certificeret neokognitiv psykoterapeut med speciale inden for metakognitiv terapi”.

Titlen står på uddannelsesbeviset.

 

Der tagers forbehold for ændringer.