Intensiv 1-årig metakognitiv uddannelse

 

Få en solid metakognitivt baseret uddannelse på over 180 timers undervisning, supervision, metodetræning, studiegrupper samt afsluttende eksamen

Nyt hold starter i København den 13. januar 2021. Se datoer og program her. Undervisningen foregår delvist via fysisk fremmøde og delvist online. (Datoer for igangværende hold med start den 19. august 2020  finder du her.)

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til relevant sundheds- og pædagogisk personale. Hvis du er i tvivl, kontakt os gerne. Hvis du allerede har en psykoterapeutuddannelse, kan uddannelsen godkendes som en efteruddannelse i metakognitiv terapi.

VIGTIG INFORMATION VEDR. COVID-19: Med udgangspunkt i det faktum, at mange ting har ændret sig, og at fremtiden er uvis, er vi nødt til at forholde os til de nye realiteter. Efter nøje og grundige overvejelser centreret om, hvordan de fleste af vores kursister får størst glæde og gavn af kurset eller uddannelsen, har vi besluttet, at de fleste af vores kurser og uddannelser vil i perioden august 2020 – juni 2021 afholdes som en kombination af fysisk fremmøde og online undervisning. Fremmødeformen er specificeret ifm. programbeskrivelsen.

Kort om uddannelsen

Verden omkring os er under konstant forandring. Mennesket er en del af denne verden. Det psykoterapeutiske felt følger med udviklingen. Og det gør Neokognitivt Institut også. Uddannelsen tager således udgangspunkt i den nyeste udvikling inden for kognitive terapier – den såkaldte 3. bølge. Uddannelsen sørger for en grundig og omfattende undervisning og træning i metakognitiv teori og metode, således at du efter afsluttet uddannelse trygt vil kunne anvende metoden. Selv om uddannelsen er metakognitivt funderet, finder vi det væsentligt, at de studerende også får kendskab til andre psykoterapeutiske traditioner, hvilket udgør en essentiel grundviden for den fagkompetente terapeut.

Det høje faglige niveau afspejles bl.a. af det aspekt, at institutleder Linda Burlan Sørensen på det nuværende tidspunkt er én af de få danske psykologer, der er godkendt af Dansk Psykolog Forening til at undervise psykologer og læger på specialistniveau (som en led af deres Specialistuddannelse).

Uddannelsesleder er Linda Burlan Sørensen, universitetsuddannet autoriseret klinisk psykolog, godkendt Specialist i Psykoterapi og Supervision af Dansk Psykolog Forening samt forfatter til bøgerne: “Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi.” samt “Stressbehandling med metakognitiv terapi”.  Undervisning samt undervisningsmateriale er på dansk. De faste undervisere på uddannelsen er universitetsuddannede psykologer. De tilknyttede psykologer er desuden medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som er den officielt anerkendte instans for kvalitetssikring af vores arbejde. Endvidere omfatter vores undervisningskorps certificerede psykoterapeuter (MPF) medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening.

På uddannelsen er der primært fokus på det metakognitive niveau – i modsætning til objektniveauet. På objektniveauet finder man tankernes indholdsmæssige aspekter fx: ”Det bliver aldrig bedre”; ”Jeg dur ikke til noget!”, ”De andre har et bedre liv end mig”. osv. Når man arbejder metakognitivt stiller man spørgsmål til, hvad man stiller op med tanken fx: ”Når du får denne tanke: Det bliver aldrig bedre– hvad gør du så med den?” Eftersom alle mennesker har negative tanker, giver det ikke så meget mening at beskæftige sig med selve tanken, men med copingen, dvs. hvad man stiller op med tanken eller følelsen, når de dukker op. Du vil således få en grundig indføring i den metakognitive tilgang og herunder terapeutisk arbejde udført på et metaplan samt introduceres for andre relevante terapeutiske metoder og teknikker.

Uddannelsen består af en kombination af tavleundervisning/oplæg, video-, audio- og life-demonstrationer øvelser samt supervision.

Kort opsummering af indhold: Uddannelses teoretiske ståsted er primært metakognitiv terapi. Endvidere vil man blive introduceret til bl.a. følgende områder: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), William Glassers: Choice and Reality Therapy, neuropsykologi samt mindfulness-baseret psykoterapi. Uddannelsens hovedvægt lægges på psykoterapeutisk arbejde udført på et metakognitivt niveau samt på metakognitive psykologiske redskaber. Året afsluttes med en skriftlig eksamen, og ved gennemført uddannelse kan du benytte titlen: “Certificeret neokognitiv terapeut med speciale inden for metakognitiv terapi, Level 1”

Det er vigtigt at understrege, at Neokognitivt Institut ikke opererer med klausuler eller restriktioner af metodeanvendelse efter gennemført uddannelse, således at du som færdiguddannet psykoterapeut frit kan anvende metoden og uddannelsen.

Etiske regler

De studerende er underlagt Dansk Psykoterapeuts forenings etiske regler (du kan finde dem her.) Brud på disse kan medføre afslutning af uddannelsesforløb – med eller uden advarsel – for den pågældende studerende, da det forventes af den studerende at have sat sat ind i disse. På uddannelsen er man også underlagt instituttets regler, som du venligst bedes læse inden uddannelsesstart.

Optagelseskriterier og ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal sende følgende til info@neokognitiv.dk:

 • En udfyldt tilmeldingsblanket. Blanketten findes på vores hjemmeside. Klik her.
 • En motiveret ansøgning, hvori du kort beskriver, hvorfor du ønsker at tage uddannelsen
 • Et opdateret CV
 • Relevant dokumentation i form af: kursus- og uddannelsesbeviser, ansættelser/erhvervserfaring

Udbytte af uddannelsen

 • En større forståelse af, hvad psykisk mistrivsel/lidelse skyldes og om vedligeholdelsesfaktorer
 • Redskaber og teknikker ift., hvordan du takler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/psykiatrisk diagnose
 • En grundig indføring i metakongnitiv terapi og herunder:
  • Metakognitioner, metakognitiv bevidsthed og metakognitive oplevelser
  • CAS – Kognitivt opmærksomhedssyndrom og dets betydning for psykisk mistrivsel
  • Metakognitionernes rolle i individets psykiske liv
  • En bred vifte af metakognitive metoder og teknikker
 • Introduktion til andre i denne kontekst relevante psykologiske retninger og herunder:
  • ACT – Acceptance and Commitment Therapy
  • Mindfulness-baseret psykoterapi
  • Choice and Reality Therapy
 • Supervision
 • Masser af øvelser og således rig mulighed for at træne de lærte teknikker

Ekstra bonus

Den psykoterapeutiske uddannelse er bygget således op, at hvert år svarer til godkendelseskriterierne for ét år på den certificerede  4-årige neokognitive psykoterapeutiske uddannelse, sådan at hvis du på et eller andet tidspunkt skulle få lyst til at blive psykoterapeut inden for kognitive terapier, så behøver du kun at tage de resterende år på den 4-årige psykoterapeutuddannelse for at kunne kalde dig godkendt psykoterapeut.

Vejledende litteratur

Wells, A. (2009): “Meta-cognitive Therapy for Anxiety and Depression”, Guildford

Sørensen, Linda Burlan (2018): ”Fængslende tanker – Kontrollér tankemyldret med metakognitiv terapi”, SPITZEN Publish

Sørensen, Linda Burlan (2019): “Stressbehandling med metakognitiv terapi – En håndbog for terapeuter, SPITZEN Publish

Barbara Hoff Esbjørn,  Marie Louise Reinholdt Dunne & Nicoline Normann (2016): ”Metakognitiv terapi til børn med angst”, Akademisk forlag

Arendt, Mikkel og Rosenberg, Nicole (2012): ”Kognitiv terapi – nyeste udvikling”, Hans Reitzels Forlag (ikke obligatorisk)

NB. NB. Bøgerne kan købes/lånes mange forskellige steder – ovenstående links er blot én mulighed. Du behøver ikke købe eller læse bøgerne før uddannelsesstart. Linda Burlan Sørensens bøger kan købes på instituttet ved kursusstart. Der er 20 pc. rabat for vores kursister.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Pris: 45.000 kr. (Prisen er for selve uddannelsen – uanset om denne foregår fysisk, online eller som en kombination heraf). Efter aftale kan prisen inddeles i 2 rater. Den første rate skal indbetales før uddannelsesstart og den anden ca. midtvejs. Pris pr. rate inkl. administrationsgebyr: 23.500 kr.). Der tillægges ikke moms. Ved kursusdage på Neokognitivt institut sørger vi selvfølgelig for forplejning. Vi gør vores bedste for at sørge for en varieret menu, men vi påtager os ikke ansvaret for allergier eller særlige madpræferencer.

StedNeokognitivt Institut (København)

Tilmelding: Klik her. Undandelsesgebyret skal være betalt inden uddannelsesstart (som anvist i tilsendt faktura).

Afbudsregler: Tilmeldingen bliver bindende 14 dage før uddannelsesstart (uanset om fakturaen allerede er blevet betalt eller ikke, og uanset tilmeldingstidspunkt). Fra dette tidspunkt er enhver form for afbud til fuld pris. Fra dette tidspunkt sker der heller ingen refusion af prisen – hverken for hele eller dele af uddannelsen. Hvis fakturaen ikke allerede er blevet betalt, skal betaling forfalde senest dagen før uddannelsesstart. Uddannelsen – eller dele af uddannelsen – kan ikke byttes til andre kurser, uddannelser eller kursusdage. Tilmeldingen er bindende et år ad gangen.

Undervisningsmateriale mm.: Slides og evt. andet undervisningsmateriale sendes til jer via mail få dage før undervisningen (dvs. udleveres ikke i papirform), og vi ud fra pædagogiske betragtninger helst ser, at I ikke forbereder jeg før selve dagen (det må I dog gerne, men det er bestemt ikke noget, som vi lægger op til) – men hellere fordybe jer i stoffet efterfølgende. Husk venligst, at selve undervisningen ikke må optages, og at undervisningsmaterialet ikke må offentliggøres eller videresendes til anden part, og der må ikke tages billeder uden tilladelse. De oplysninger om andre personer, som I måtte komme i besiddelse af, er fortrolige.

Finansieringsmuligheder: Hvis du er kommunalt ansat kan du ansøge den kommunale kompentencefond om op til 25.000 kr. årligt til dækning af uddannelsesprisen. Det kan du snakke med din arbejdsplads om. Hvis du selv skal betale for uddannelsen, kan du via en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, spare en del penge, således at din arbejdsplads betaler som udgangspunkt for uddannelsen, og du derefter afbetaler hver måned med en del af din løn (før skat). Snak med din arbejdsplads om mulighederne.

Der tages forbehold for ændringer i program og struktur samt for force majeure. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer os i at gennemføre den planlagte undervisning (eksempelvis men ikke begrænset til: sygdom, vejrforhold m.fl.), forbeholder vi os retten til at udskyde undervisningen/aftalen til et senere tidspunkt eller levere ydelsen i en anden form fx virtuelt. Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

Følg os på Facebook