Eksamen

På uddannelsen afholdes der alt i alt 5 eksaminer. Der er 4 årseksaminer samt en endelig afsluttende eksamen. Via de årlige eksaminer skal de studerende vise, at de har tilegnet sig undervisningsmaterialet samt udviklet tilfredsstillende psykoterapeutiske færdigheder. Den årlige eksamen skal bestås for at kunne fortsætte på uddannelsen.

De årlige eksaminer efter år 1 og år 4 er mundtlige, mens de årlige eksaminer efter 2 og år 3 er skriftlige. Ved den mundtlige eksamen trækker de studerende et emne op, som både indeholder et teoretisk spørgsmål og en praktisk øvelse. Eksamination varer ca. 45 minutter. Ift. den skriftlige eksamen får de studerende tilsendt en opgave bestående af en teoretisk del og af en casestudie, som de får 1 uge til at besvare.

Uddannelsens afsluttende eksamen består af både en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del må maksimalt fylde 15-20 sider, og den skal omfatte en konkret case med efterfølgende teoretisk gennemgang af anvendte metoder. Sammen med den skriftlige opgave skal de studerende aflevere en video- eller audiooptagelse (maksimalt 20 minutter hver) med uddrag fra 2 sessioner efter eget valg. Den mundtlige del består af gennemgang af den skriftlige opgave samt af optagelserne.

I tilfælde af, at man ikke består sin eksamen, er der mulighed for reeksamination – dog maksimalt 3 gange. Der kan søges om dispensation ifm. ekstreme begivenheder (fx alvorlig sygdom, dødsfald eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie), ved udstationering i udlandet samt ved barsel og andre slags orlov. Minimum ét af ovenstående punkter skal kunne dokumenteres.

De studerende, der har bestået deres afsluttende eksamen, får et diplom/uddannelsesbevis, som kort beskriver uddannelsesindhold og herunder fordeling af timer samt de bestående eksaminer. Den gennemførte uddannelse giver ret til at benytte titlen: ”Certificeret neokognitiv psykoterapeut”. Titlen står på uddannelsesbeviset.